چشم انداز ما

چشم انداز ملکبان 24: (Vision)
رهبري پيشرو در زمينه تغيير و طراحي سليقه اي جديد در عرضه و تقاضاي ملک و کوتاه کردن اين مسير بر پايه تکنولوژي هاي روز دنيا.
ماموريت ملکبان 24: (Mission)
تا سال 1396 بتوانيم سليقه متقاضيان و عرضه کنندگان ملک را تغيير داده و فرآيند معاملات ملکي را تا قبل از مرحله انجام معامله از طريق اينترنت و تکنولوژي هاي روز دنيا کوتاه تر کرده و فرهنگ جامع استفاده از ملکبان24 را در بين مردم رواج دهيم تا از اين طريق صرفه جويي بيشتري در مصرف انرژي، سوخت و ديگر هزينه هاي مادي در فرآيند خريد و فروش ملک رخ داده و از طرف ديگر سرعت معاملات هم افزايش يابد.