رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
82
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
98080310410
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
58536310366
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
240,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
کد ملک:
75379310367
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
توحید
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
کد ملک:
4172310322
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بهارستان
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
46480309715
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
98258309623
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
73
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
49457309394
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
برج
کد ملک:
21200309056
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
93142308867
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
22486308628
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: