رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهر غرب
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
3
کد ملک:
57721305475
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سپهر
متراژ:
53
قیمت (ودیعه):
110,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
5
کد ملک:
89794305473
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
شکوفان 1
متراژ:
167
قیمت (ودیعه):
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
93138305455
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه دو
محله:
شهرک غرب
متراژ:
320
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
1992305359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
دادمان
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
689305207
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
فاز 4
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
2777305145
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
مطهري شمالي
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
15561305143
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
43865305144
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
43865305231
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجار خانه تهران تهران منطقه دو شهرک غرب مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوار فرحزادي
متراژ:
48
قیمت (ودیعه):
140,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
47001305152
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: