رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
2,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
28016297839
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
4,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
کد ملک:
53190297837
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهيد قندي
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
7
کد ملک:
66920297834
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
3,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
1195295365
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
148
قیمت (ودیعه):
385,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
10116295359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
14610295363
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
82
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
15586295370
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
13,000,000 ت
خواب:
70
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
19313295371
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
86
قیمت (ودیعه):
3,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
29939295369
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
49683295349
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: