رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسارگاد
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
33595306463
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صدرا
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
1
کد ملک:
43584306434
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
پاسداران
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
96231306413
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار رازی
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
8,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
18962306397
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
زند
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
89800306367
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک بهدشتی
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
3848306218
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی اباد
متراژ:
134
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
80620306157
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا
متراژ:
86
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
92310306128
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صدرا
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
50890306027
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
گلدشت
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
تازه ساخت
طبقه:
3
کد ملک:
78488306026
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: