رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیراز شمالی
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
52401310251
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان اخلاق
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
85918309749
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک پرواز
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
76242309658
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
عفیف آباد
متراژ:
165
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
71758309379
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک فرهنگیان
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
35153309133
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسداران
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
19616308808
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
محله:
سعدی
متراژ:
18
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
28692308593
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا فاز یک
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
69069308479
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ستارخان
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
47730308389
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شیراز
متراژ:
230
قیمت (ودیعه):
185,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
84541308273
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: