رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
3,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
24717317375
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
زند
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41517317364
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صنایع
متراژ:
126
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
13027316959
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
امیرکبیر
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
17826315679
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسارگاد
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
47,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
22660315326
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
60292314597
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک پرواز
متراژ:
280
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
7686314232
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
112
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
برج
کد ملک:
61118313816
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسداران
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
169,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
32555313502
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شاپورجان
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
51695312399
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: