رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هفت تير
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
11198302401
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هفت تير
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
11198302402
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار الهيه
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
ن
طبقه:
0
کد ملک:
81218302403
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هفت تير
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
39755302066
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فلسطين
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
33952301649
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خيام
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
13
کد ملک:
80669301650
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سيد رضي
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
31080300890
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هدايت
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
14,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
55505300889
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
7147300037
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
راهنمايي
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
81308300036
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: