رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صارمی
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
57654306452
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
41947306421
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار وکیل اباد
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
5541306235
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار وکیل اباد
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
7,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
همکف
کد ملک:
5541306208
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
طلاب
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
5
کد ملک:
72722306211
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرامرز عباسی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
5,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
90626306196
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هاشمیه
متراژ:
250
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
5
کد ملک:
57016306076
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قاسم آباد
متراژ:
87
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
81671306014
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سجادشهر
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
7147305377
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هفت تير
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
160,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
0
کد ملک:
3693305183
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: