رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هفت تیر
متراژ:
185
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
95216317324
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
وکیل آباد
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
85099316496
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پيروزي ..رضاشهر
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
10 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
34196316184
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پيروزي ..رضاشهر
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
10 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
34196316185
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پيروزي ..رضاشهر
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
10 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
34196316186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
هنرستان
متراژ:
116
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
33005315639
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاستور
متراژ:
268
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
8945315285
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
13712314401
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
احمد آباد
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
367314189
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اتاق
منطقه:
همه مناطق
محله:
طلاب
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
1,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
88650313515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: