رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صياد شيرازي
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
20025295003
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مطهري شمالي
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
20138294998
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
ايرج ميرزا
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
22585294994
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هاشميه
متراژ:
96
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
24718295004
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هفت تير
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
26232295005
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صياد شيرازي
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
33952294999
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
هفت تير
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
36172294997
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
33,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
68166295006
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
وکيل آباد
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
78019295001
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه خراسان رضوی مشهد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مطهري شمالي
متراژ:
57
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
87676294993
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: