رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه یك
محله:
متراژ:
12
قیمت (ودیعه):
7,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
25456309273
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
38175309293
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
39346309271
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
هاشمی
متراژ:
54
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
61701309297
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
نواب
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
67544309298
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کاشانی
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
6
کد ملک:
73253309308
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت آباد
متراژ:
127
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
2484309248
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
صادقیه
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
4
کد ملک:
39913309250
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
حکیمیه
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
46128309259
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
220
قیمت (ودیعه):
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
64684309243
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: