رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پانزده
محله:
افسریه
متراژ:
73
قیمت (ودیعه):
45,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19427307965
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
سی متری جی
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
38424307960
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
جلفا
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
3541307930
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یازده
محله:
آذربایجان
متراژ:
45
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
41956307936
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه نه
محله:
مهرآباد
متراژ:
112
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
58119307934
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
نواب
متراژ:
55
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
61922307935
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سیزده
محله:
تهران نو
متراژ:
72
قیمت (ودیعه):
55,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
91653307938
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه ده
محله:
متراژ:
72
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
12826307898
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
دیباجی جنوبی
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
37471307890
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
41715307891
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: