رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه چهارده
محله:
پیروزی
متراژ:
11
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
-2
کد ملک:
25245312697
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سیزده
محله:
تهران نو
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
48,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
35511312696
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سیزده
محله:
تهران نو
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
48,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
35511312701
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
39848312662
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
فاطمی
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
44869312686
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
زعفرانیه
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
88634312664
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یازده
محله:
جمهوری
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
95,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
90115312694
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
72358312660
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
270
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
6
طبقه:
1
کد ملک:
80312631
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نارمک
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
2844312640
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: