رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه یك
محله:
اندرزگو
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
1,000,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کل
کد ملک:
39690306275
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
77627306100
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
77627306101
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
77627306105
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
39210306075
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
روشنايي
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
8272306043
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ديباجي جنوبي
متراژ:
63
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
0
کد ملک:
25069305925
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار اندرزگو
متراژ:
28
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
47100305902
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
اندرزگو
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
298,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
62626305767
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
بلوار کاوه
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
7
کد ملک:
50867305710
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: