رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
پارک قیطریه
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
68820307857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
39210307801
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
سهیل
متراژ:
165
قیمت (ودیعه):
340,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
68820307743
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریع
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
1
کد ملک:
10435307706
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
62202307394
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قلندری شمالی
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
75217307034
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
0
کد ملک:
81410306886
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه یك
محله:
اندرزگو
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
1,000,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
کل
کد ملک:
39690306275
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
77627306100
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
قیطریه
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
77627306101
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: