رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جهانتاب
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
47982304925
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
جهانتاب
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
47982304926
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
م کتابي
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
54941304919
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ کريمي
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
4
کد ملک:
5136304707
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ شريفي منش
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
49152304664
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ شريفي منش
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
49152304666
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
خ سهيل
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
9260304303
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
سليمي شمالي
متراژ:
123
قیمت (ودیعه):
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
92708304305
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
چهاراه اسدي
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
35312304183
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه یك قیطریه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
پيروز
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
17586304069
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: