رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
نبش پارسیان
متراژ:
82
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
20571307255
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
3290307047
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهراتپارس غربی
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
23974307048
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقی
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
5
کد ملک:
94624306829
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
پیروزی
متراژ:
97
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
93475306646
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
33377306591
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
پیروزی
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
30560306410
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
پیروزی
متراژ:
43
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
1
کد ملک:
25076306115
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس شرقي
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
3
کد ملک:
42889305865
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه چهار تهرانپارس مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
37670305295
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: