رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
43528312146
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
175
قیمت (ودیعه):
230,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
52985312148
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
136
قیمت (ودیعه):
135,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
55350312111
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
14817311968
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران جنوبی
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
19215311780
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
53
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
2604311689
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
171
قیمت (ودیعه):
130,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
92416311610
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
45,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
82786311492
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
11
کد ملک:
50712310776
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
45,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
17767310539
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: