رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
7
کد ملک:
58859308982
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3/5
کد ملک:
40509308831
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالی
متراژ:
50
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
65315308540
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
56796307463
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ وسک
متراژ:
72
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
97493307462
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
57
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
31734307368
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
سمیه غربی
متراژ:
77
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
3100306069
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
قائم غربي
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
17355306041
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ کوهسار
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
28
طبقه:
1
کد ملک:
90305915
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ پنجم غربي
متراژ:
114
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
25774305912
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: