رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
14
قیمت (ودیعه):
9,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
77617303489
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
86
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
9046303438
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
طوقاني
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
90079303467
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
ميدان دوم
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
5
کد ملک:
65534303377
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ دوم غربي
متراژ:
61
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
97719303374
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران شمالي
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
73,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
16122302710
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
قائم ال محمد
متراژ:
78
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
4
کد ملک:
50323302104
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
12 متري مطهري
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
1
کد ملک:
80386302190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
فلکه 2
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
6629302061
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ قدس
متراژ:
47
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
7
طبقه:
2
کد ملک:
99606302027
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: