رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
پايين تر از فرهنگسراي معرفت
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
1
کد ملک:
64866304177
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ وسک
متراژ:
15
قیمت (ودیعه):
65,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
کد ملک:
14095304111
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه پنج
محله:
طوقاني
متراژ:
65
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
14
طبقه:
4
کد ملک:
21775303917
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
خ الغدير
متراژ:
67
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
55091303994
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
شهران
متراژ:
62
قیمت (ودیعه):
285,200,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
28253303884
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
مطهري
متراژ:
53
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
85689303811
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
51
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
15
طبقه:
2
کد ملک:
26352303769
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
12 متري اول
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
77133303544
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
14
قیمت (ودیعه):
9,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
77617303489
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه پنج شهران مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
86
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
9046303438
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: