رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي نبش ياس 5
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
9922344109
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي خ کشوري ک محمدي
متراژ:
111
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
17
طبقه:
3
کد ملک:
2199243905
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
شهيد عراقي يسرا
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
7105143270
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله ک 8
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
6
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
8393142973
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
رودکي خاقاني ک ندا
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
0
کد ملک:
225642269
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خ موسيوند بن بت خداداد
متراژ:
87
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
2454942055
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خاقاني ک سادات
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
47,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
3
کد ملک:
581241684
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
عراقي ک گل سرخي نبش ملکي نسب
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
180,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
1316141685
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله نبش خ 8
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
8906031095
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه شش شریعتی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه شش
محله:
خواجه عبدالله
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
2330918
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: