رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
برج آرين
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
9
طبقه:
9
کد ملک:
67926305910
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
13
طبقه:
4
کد ملک:
65110305794
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
م محسني
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
15
طبقه:
4
کد ملک:
51182305553
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
تابان شرقي
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
3
کد ملک:
30102305515
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت جنوبي
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
1
کد ملک:
41498305416
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
خ رازان جنوبي
متراژ:
30
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
30
طبقه:
کد ملک:
52533305342
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
م مادر
متراژ:
137
قیمت (ودیعه):
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
13
کد ملک:
62293305334
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
158
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
65339305338
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
رازان جنوبي
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
70,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
94001305114
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه میرداماد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه سه
محله:
مجتمع رز ميرداماد
متراژ:
41
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
92025304875
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: