رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
155
قیمت (ودیعه):
305,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
28240303355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
گوي آبادي
متراژ:
148
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
2
کد ملک:
48617303311
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
سند اداري
منطقه:
منطقه سه
محله:
ميرداماد
متراژ:
66
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
9
کد ملک:
33098303194
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
محسني
متراژ:
95
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
2
کد ملک:
32318302842
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
نفت شمالي
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
22
طبقه:
3
کد ملک:
50791302894
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شريعتي
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
60946302660
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
21931302359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
112
قیمت (ودیعه):
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
کد ملک:
93756302266
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
کوي اماني
متراژ:
115
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
94854302321
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه سه ظفر مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
فريد افشار
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
4
طبقه:
5
کد ملک:
97749302199
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: