رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ41
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
63732300117
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ2
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
2569300013
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوچستان
متراژ:
64
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
10
طبقه:
1
کد ملک:
3351299931
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
جواد فاضل پاساژ نصر
متراژ:
21
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
15
طبقه:
کد ملک:
92312299952
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ29
متراژ:
94
قیمت (ودیعه):
495,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
4
کد ملک:
10244299870
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 2
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
85,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
2569299797
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ پروانه
متراژ:
138
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
کد ملک:
48814299633
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
انتهاي خ 37
متراژ:
163
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
70034299593
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 32
متراژ:
74
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
87309299627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ41
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
5
کد ملک:
78676299484
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: