رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
انتهاي فروزان فر
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
3
کد ملک:
30334301038
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ39
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
1
کد ملک:
36912301049
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
جواد فاضل غربي
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
2
کد ملک:
125561300953
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بين گيا و البرز
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
2
کد ملک:
52593300843
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 4
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
19261300735
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوچستان
متراژ:
52
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
74769300734
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
بين گيشا و البرز
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
2
کد ملک:
52593300588
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خيابان اصلي گيشا
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
35
طبقه:
1
کد ملک:
83646300427
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گيشا
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
25
طبقه:
2
کد ملک:
89089300597
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پيروزي غربي
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
82994300293
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: