رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوچستان
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
32899304134
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 11
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
3
کد ملک:
56063304101
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
انتهاي خ 19
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
16
طبقه:
2
کد ملک:
85869304003
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 33
متراژ:
62
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
30
طبقه:
7
کد ملک:
3370303754
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 40
متراژ:
67
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
4
کد ملک:
8236303716
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 40
متراژ:
140
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
99947303368
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوي نصر
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
34
کد ملک:
62302990
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 41
متراژ:
138
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
13
طبقه:
3
کد ملک:
87989302980
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پيروزي شرقي
متراژ:
102
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
63386302776
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوچستان
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
4
کد ملک:
9212302553
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: