رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
سعادت اباد
متراژ:
92
قیمت (ودیعه):
125,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
52
کد ملک:
35043304755
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوي نصر
متراژ:
80
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
53913304736
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 15
متراژ:
30
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
90874304610
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 39
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
2
طبقه:
4
کد ملک:
72596304517
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پيروزي غربي
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
34
کد ملک:
13278304459
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
موقعيت اداري
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 15
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
30
طبقه:
2
کد ملک:
56684304488
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بين 36 و 38
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
45,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
قديمي
طبقه:
کد ملک:
92455304490
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
ابتداي پاتريس
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
91761304320
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پيروزي غربي
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
20131304108
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوچستان
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
4
کد ملک:
32899304133
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: