رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
102
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
4854314034
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
150,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
66885313479
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
75950313035
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
60
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
96790311128
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
68
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
51690309491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
96
قیمت (ودیعه):
95,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
98583308770
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوی نصر
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
15896308239
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان 28
متراژ:
83
قیمت (ودیعه):
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
56410307452
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پیروزی شرقی
متراژ:
186
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
24306335
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوی نصر
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
27272306120
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: