رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
68
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
51690309491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گیشا
متراژ:
96
قیمت (ودیعه):
95,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
9
طبقه:
2
کد ملک:
98583308770
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوی نصر
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
360,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
15896308239
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خیابان 28
متراژ:
83
قیمت (ودیعه):
155,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
4
کد ملک:
56410307452
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
پیروزی شرقی
متراژ:
186
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
14
طبقه:
2
کد ملک:
24306335
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
کوی نصر
متراژ:
75
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
27272306120
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
گيشا
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
90,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
3
کد ملک:
73059306007
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
انتهاي خ 27
متراژ:
113
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
3
کد ملک:
64570305832
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
بلوچستان
متراژ:
96
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
11421305744
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه تهران تهران منطقه دو گیش مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه دو
محله:
خ 32
متراژ:
96
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
40
طبقه:
2
کد ملک:
78622305634
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: