رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
زمين
منطقه:
همه مناطق
محله:
منطقه 13
متراژ:
14000
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
0
سن بنا:
0
طبقه:
0
کد ملک:
94152298260
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
78
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
3
کد ملک:
23133298090
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
31640298092
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
2
کد ملک:
37976298091
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
3
طبقه:
5
کد ملک:
40536298088
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
96
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
11366297313
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
38282297315
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
38828297316
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
20,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
45070297317
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پروين
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
2
کد ملک:
23133296432
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: