رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
186
قیمت (ودیعه):
120,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
38835321507
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیام
متراژ:
163
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
2
کد ملک:
41009321506
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
مسجد سید.بیدآبادی
متراژ:
70
قیمت (ودیعه):
150,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
33757321395
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
آبشار دوم
متراژ:
125
قیمت (ودیعه):
30,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
20855321130
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
طالقانی
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
12854320962
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
مشتاق دوم
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
4905320428
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
لبنان
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
38835320430
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دروازه تهران
متراژ:
110
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
58627320300
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
زينبيه
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
2,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
25
طبقه:
2
کد ملک:
73088319043
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه اصفهان مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارباغ بالا
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
60
کد ملک:
94202318729
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: