رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
اداري تجاري
منطقه:
محله:
بین شریعتی و پاستور
متراژ:
135
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
46606306240
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باغمیشه
متراژ:
160
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
4
کد ملک:
82633306215
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
نزديک ابرسان
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
25280305602
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
منصور
متراژ:
120
قیمت (ودیعه):
15,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
23
کد ملک:
78494305502
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قطران
متراژ:
170
قیمت (ودیعه):
50,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
90461305386
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرهنگ شهر
متراژ:
150
قیمت (ودیعه):
75,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
23435304859
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
باغميشه
متراژ:
104
قیمت (ودیعه):
35,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
2
کد ملک:
82680304853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شاهين شمالي
متراژ:
68
قیمت (ودیعه):
25,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
12
طبقه:
1
کد ملک:
91907304868
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
برج دوقلوي اطلس
متراژ:
90
قیمت (ودیعه):
10,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
8
کد ملک:
78103304162
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره خانه آذربایجان شرقی تبریز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
رشديه
متراژ:
100
قیمت (ودیعه):
12,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
62353303857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: