رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
آقابزرگی
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
3
کد ملک:
13002323507
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه هفت
محله:
آپادانا
متراژ:
105
قیمت (ودیعه):
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
5
کد ملک:
29893323497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
تهرانپارس غربی
متراژ:
91
قیمت (ودیعه):
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
5
کد ملک:
97763323495
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهارده
محله:
شکوفه
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
48472323491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهارده
محله:
شکوفه
متراژ:
85
قیمت (ودیعه):
40,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
18
طبقه:
2
کد ملک:
48472323492
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه سه
محله:
شیخ بهایی شمالی
متراژ:
171
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
20
طبقه:
2
کد ملک:
73490323488
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه پنج
محله:
کوهسار
متراژ:
145
قیمت (ودیعه):
60,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
18
طبقه:
1
کد ملک:
82358323486
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
ولنجک
متراژ:
130
قیمت (ودیعه):
80,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
64725323478
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه چهار
محله:
باغدارنیا
متراژ:
74
قیمت (ودیعه):
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
25
طبقه:
1
کد ملک:
58709323474
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
رهن و اجاره تهران تهران منطقه یك ولنجک مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
منطقه یك
محله:
الهیه
متراژ:
200
قیمت (ودیعه):
600,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
1500323449
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: