خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صفاييه
متراژ:
115
قیمت کل:
210,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
5
کد ملک:
46630305202
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صفاييه
متراژ:
110
قیمت کل:
231,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
80400305204
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صفاييه
متراژ:
110
قیمت کل:
231,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
80400305205
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صفاييه
متراژ:
110
قیمت کل:
231,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
80400305206
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
140
قیمت کل:
256,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
640305090
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار طالقاني
متراژ:
176
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
21082304955
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
صدرايي
متراژ:
150
قیمت کل:
498,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
12
کد ملک:
31803304957
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهيد قندي
متراژ:
110
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
15136304857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار امام جعفر صادق
متراژ:
180
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
36866304855
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
استقلال
متراژ:
94
قیمت کل:
139,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
5
طبقه:
1
کد ملک:
98776304394
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: