خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
180
قیمت کل:
560,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
37253319664
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
150
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
زیر همکف
کد ملک:
78893319663
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
190
قیمت کل:
870,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
49512319289
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
82
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
49853319288
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار جمهوری
متراژ:
233
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
72069319287
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جمهوری
متراژ:
155
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
25555318542
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
142
قیمت کل:
205,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
79936318543
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار موحدین
متراژ:
95
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
29479318188
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
یزد
متراژ:
233
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
86317318189
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
خیابان دادگستری
متراژ:
126
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
87276318190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: