خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
60
قیمت کل:
72,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
75909295350
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
73
قیمت کل:
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
82243295346
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
175
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
90130295351
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
87
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
93764295348
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
240
قیمت کل:
1,500,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
10116294200
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
100
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
13198294191
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
80
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
14775294195
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
87
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
23151294194
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
102
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
25078294199
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
115
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
46500294197
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: