خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
95
قیمت کل:
137,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
59983296386
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
104
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
4
کد ملک:
76852296383
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
85
قیمت کل:
382,500,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
1
کد ملک:
40713295992
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
71
قیمت کل:
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
15373295355
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
148
قیمت کل:
0 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
15373295357
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
65
قیمت کل:
66,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
24528295352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
0
قیمت کل:
265,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
34100295353
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
90
قیمت کل:
70,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
34200295347
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
90
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
75347295354
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه یزد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
60
قیمت کل:
72,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
75909295350
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: