خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
نوکان
متراژ:
110
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
24618310491
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
فرهنگیان
متراژ:
80
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67017310490
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کارمندان
متراژ:
108
قیمت کل:
212,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
10
طبقه:
کد ملک:
99293310492
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میدان نیایش
متراژ:
127
قیمت کل:
165,100,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
2921309701
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سیمتری
متراژ:
157
قیمت کل:
445,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
19969309702
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کارمندان
متراژ:
190
قیمت کل:
274,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
7
کد ملک:
84063309703
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلستان
متراژ:
90
قیمت کل:
207,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
71004309268
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
دلباز
متراژ:
97
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
96155309269
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
میدان جوانشیر
متراژ:
230
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
همکف
کد ملک:
83546308857
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
180
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1و2و سوئیت
کد ملک:
89939308856
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: