خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
شهرک پردیس
متراژ:
32
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
90633314240
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
155
قیمت کل:
415,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
درکل
کد ملک:
12608313867
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
متخصصین
متراژ:
100
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
37442313869
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
105
قیمت کل:
158,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
98633313868
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سه راه شریعتی
متراژ:
128
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
26593313510
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
بهداری
متراژ:
200
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
28944313509
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
145
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
61940313511
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک ژاندارمری
متراژ:
180
قیمت کل:
387,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
19134313172
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
100
قیمت کل:
160,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
4
کد ملک:
90722313171
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جوادیه
متراژ:
82
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
27595312274
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: