خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
الاهیه
متراژ:
160
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
98102315720
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان فاز 2
متراژ:
128
قیمت کل:
198,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
69943315334
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان فاز 2
متراژ:
128
قیمت کل:
198,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
69943315336
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان سعدی
متراژ:
150
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
80339315335
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
93
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
14456314998
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان فاز 2
متراژ:
88
قیمت کل:
114,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
80235314999
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
میدان مصدق
متراژ:
17
قیمت کل:
218,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
زیر زمین
کد ملک:
25460314632
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان برق
متراژ:
120
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
25615314631
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان وحدت
متراژ:
150
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
40806314633
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کارمندان
متراژ:
104
قیمت کل:
177,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
81161314238
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: