خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کسری
متراژ:
245
قیمت کل:
450,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
21151316199
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
380
قیمت کل:
1,300,000,000 ت
خواب:
5
سن بنا:
4
طبقه:
1و2
کد ملک:
23986316200
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
80
قیمت کل:
66,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
0
طبقه:
2
کد ملک:
38010315723
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
245
قیمت کل:
850,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
76568315721
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
الاهیه
متراژ:
160
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
98102315720
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان فاز 2
متراژ:
128
قیمت کل:
198,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
69943315334
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان فاز 2
متراژ:
128
قیمت کل:
198,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
8
طبقه:
2
کد ملک:
69943315336
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان سعدی
متراژ:
150
قیمت کل:
530,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
2
کد ملک:
80339315335
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
93
قیمت کل:
145,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
14456314998
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان فاز 2
متراژ:
88
قیمت کل:
114,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
80235314999
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: