خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار نسترن
متراژ:
145
قیمت کل:
398,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
4
کد ملک:
46595318833
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
65
قیمت کل:
117,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
14321318470
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
68
قیمت کل:
136,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
22825318471
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
170
قیمت کل:
340,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
3
طبقه:
4
کد ملک:
83394318469
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
121
قیمت کل:
236,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
50241318113
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
121
قیمت کل:
236,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
کد ملک:
50241318114
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرهنگیان
متراژ:
88
قیمت کل:
122,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
90597318112
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
90
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
5966317406
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
گلریزان
متراژ:
92
قیمت کل:
175,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
6
طبقه:
کد ملک:
57217317404
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
121
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
11
طبقه:
3
کد ملک:
66323317405
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: