خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک ژاندارمری
متراژ:
70
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
84877321222
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
165
قیمت کل:
363,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
88368321223
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
100
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
2304320855
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
95
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
61107320853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کارمندان
متراژ:
180
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
81849320854
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
250
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
9161320498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
دادگستری
متراژ:
200
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
18690320496
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
65
قیمت کل:
47,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
31757320497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
84
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
60919320358
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
112
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
89954320359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: