خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
دادگستری
متراژ:
200
قیمت کل:
690,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
18690320496
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
65
قیمت کل:
47,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
31757320497
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
84
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
60919320358
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
112
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
89954320359
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
97
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
55600319963
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک معلم
متراژ:
165
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
56658319964
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
100
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
67680319965
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
هرسین
متراژ:
250
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
8422319590
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک ژاندارمی
متراژ:
210
قیمت کل:
550,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
1
طبقه:
2
کد ملک:
66993319588
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
الهیه
متراژ:
182
قیمت کل:
310,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
6
کد ملک:
80907319589
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: