خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
117
قیمت کل:
117,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
63605298043
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
190
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
93547298039
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
140
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
93574298045
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
148
قیمت کل:
345,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
10766295485
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
85
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
11442295479
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
122
قیمت کل:
0 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
11517295483
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
150
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
14114295486
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
150
قیمت کل:
0 ت
خواب:
3
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
14114295487
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
79
قیمت کل:
55,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
20274295480
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
78
قیمت کل:
75,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
بي اطلاع
طبقه:
0
کد ملک:
61892295481
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: