خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
140
قیمت کل:
105,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
14766322054
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرزیبا
متراژ:
133
قیمت کل:
330,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
1
کد ملک:
38001322055
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان متخصصین
متراژ:
75
قیمت کل:
127,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
47416322051
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جانبازان فاز 3
متراژ:
102
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
75029321579
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهرک ژاندارمری
متراژ:
70
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
5
کد ملک:
84877321222
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
165
قیمت کل:
363,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
88368321223
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
100
قیمت کل:
115,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
2304320855
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
95
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
61107320853
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کارمندان
متراژ:
180
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
20
طبقه:
1
کد ملک:
81849320854
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه کرمانشاه مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کرمانشاه
متراژ:
250
قیمت کل:
200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
9161320498
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: