خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
جهان پناه
متراژ:
83
قیمت کل:
219,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
5
طبقه:
کد ملک:
16136317456
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان دانشگاه
متراژ:
85
قیمت کل:
221,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
42024317457
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
شهر صنعتی
متراژ:
100
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
88669317455
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
کوچه خرم
متراژ:
94
قیمت کل:
185,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
14951317053
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
خیابان امام
متراژ:
144
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
31264317055
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
84
قیمت کل:
250,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
90371316627
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
186
قیمت کل:
580,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
9
طبقه:
1
کد ملک:
9173316249
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
75
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
50954316250
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
80
قیمت کل:
212,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
4
کد ملک:
44885315769
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مرکزی مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
اراک
متراژ:
125
قیمت کل:
395,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
8291315445
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: