خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
روستايي
متراژ:
100
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566281770
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
روستايي
متراژ:
100
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566281772
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
علمده
متراژ:
110
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
3
طبقه:
0
کد ملک:
49523240299
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهار محال، شهرکي
متراژ:
90
قیمت کل:
135,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
79566240021
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرکي، چهارمحال
متراژ:
100
قیمت کل:
120,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
79566240132
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرکي
متراژ:
170
قیمت کل:
3,300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566229945
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهار محال، شهرکي
متراژ:
100
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
79566229836
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
خ دريا روبرو شهرک مليکا
متراژ:
135
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
21142229763
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
بيشه کلا
متراژ:
102
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
33828229411
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
نوآباد
متراژ:
180
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
60975229147
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: