خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
کلوده
متراژ:
120
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
66172298079
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
کلوده
متراژ:
120
قیمت کل:
100,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
66172298081
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
کلوده
متراژ:
170
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
66172298082
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
90
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
4
طبقه:
0
کد ملک:
66172297262
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
180
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
66172297263
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
حربده
متراژ:
110
قیمت کل:
110,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
66172297264
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
125
قیمت کل:
180,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
0
کد ملک:
66172297265
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
140
قیمت کل:
127,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
2008296893
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
سعادت آباد
متراژ:
140
قیمت کل:
155,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
2008296817
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
6 کيلومتري دريا
متراژ:
120
قیمت کل:
140,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
57010296344
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: