خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
155
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566301183
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
بين آمل و محمود آباد
متراژ:
200
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566301184
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
160
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566301186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
110
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
70085300288
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
ايزدشهر
متراژ:
133
قیمت کل:
275,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566300190
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
ايزدشهر
متراژ:
170
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566300192
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
100
قیمت کل:
85,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566300193
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
130
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
33709299962
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
120
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
83803299132
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
کلوده
متراژ:
145
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
33709299103
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: