خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرکي
متراژ:
220
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
33709303609
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
داخل شهرک
متراژ:
90
قیمت کل:
90,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
18599302582
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
کلوده
متراژ:
130
قیمت کل:
130,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
18799302581
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
محموداباد
متراژ:
250
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566301306
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
شهرک 16 واحدي
متراژ:
135
قیمت کل:
270,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566301201
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
محموداباد
متراژ:
200
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
0
سن بنا:
نوساز
طبقه:
کد ملک:
79566301202
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
155
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566301183
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
بين آمل و محمود آباد
متراژ:
200
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566301184
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
160
قیمت کل:
170,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
79566301186
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
110
قیمت کل:
125,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
70085300288
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: