خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
350
قیمت کل:
320,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
40716321959
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
250
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
40716321960
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
120
قیمت کل:
300,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
13326314153
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
چهارمحل آهي
متراژ:
80
قیمت کل:
1,200,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
2
کد ملک:
73840312705
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
درویش آباد- بین محمود آباد و فریدونکنار
متراژ:
170
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
79566310998
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرک سیکاس
متراژ:
170
قیمت کل:
380,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
79566310999
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
روبروی طرح دریا
متراژ:
195
قیمت کل:
350,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
79566310917
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
محمود آباد
متراژ:
190
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
4
سن بنا:
0
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
79566310918
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
محله:
شهرکی
متراژ:
145
قیمت کل:
280,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
دوبلکس
کد ملک:
79566310919
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه مازندران محمود آباد مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
ويلايي
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
140
قیمت کل:
165,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
78731309569
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: