خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
پاسداران
متراژ:
125
قیمت کل:
375,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
13466303523
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
باهنر جنوبي
متراژ:
100
قیمت کل:
215,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
2
طبقه:
0
کد ملک:
62919303392
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صدرا فاز 1
متراژ:
84
قیمت کل:
141,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
67740303399
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
صدرا فاز 1
متراژ:
110
قیمت کل:
150,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
72170303400
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قدوسي شرقي
متراژ:
140
قیمت کل:
640,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
0
کد ملک:
22535303244
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
فرهنگ شهر
متراژ:
85
قیمت کل:
255,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
نوساز
طبقه:
4
کد ملک:
47432303246
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
معالي آباد
متراژ:
105
قیمت کل:
190,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
1
طبقه:
3
کد ملک:
98303109
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
قدوسي شرقي
متراژ:
146
قیمت کل:
570,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
3
کد ملک:
9060303110
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
سفير جنوبي
متراژ:
110
قیمت کل:
240,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
نوساز
طبقه:
2
کد ملک:
53846303112
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
چمران
متراژ:
300
قیمت کل:
2,000,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
نوساز
طبقه:
1
کد ملک:
44482303014
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: