خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
تجاري (مغازه)
منطقه:
محله:
سینما سعدی
متراژ:
13
قیمت کل:
390,000,000 ت
خواب:
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
42694310351
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صدرا فاز یک
متراژ:
700
قیمت کل:
920,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
69866310352
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
180
قیمت کل:
750,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
کد ملک:
7077310307
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باهنر جنوبی
متراژ:
115
قیمت کل:
196,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
7
کد ملک:
51880310306
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
امیرکبیر
متراژ:
154
قیمت کل:
290,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
43314310195
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
میرزای شیرازی
متراژ:
165
قیمت کل:
400,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
8
طبقه:
4
کد ملک:
69673310194
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
90
قیمت کل:
310 ت
خواب:
3
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
24118310149
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
چمران
متراژ:
118
قیمت کل:
375,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
2022310143
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
صنایع
متراژ:
168
قیمت کل:
520,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
0
طبقه:
1
کد ملک:
84845310142
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
فرگاز
متراژ:
110
قیمت کل:
215,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
0
طبقه:
موجود
کد ملک:
38639310124
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: