خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سرداران
متراژ:
175
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
73386314934
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
ستارخان
متراژ:
165
قیمت کل:
900,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
9073314596
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
پاسارگاد
متراژ:
125
قیمت کل:
285,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
2
کد ملک:
19812314595
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سراج
متراژ:
110
قیمت کل:
230,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
27892314231
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
باهنر شمالی
متراژ:
75
قیمت کل:
189,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
1
طبقه:
کد ملک:
28418314230
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
همه مناطق
محله:
متراژ:
135
قیمت کل:
220,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
7
طبقه:
3
کد ملک:
195314082
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار پیرنیا
متراژ:
64
قیمت کل:
118,000,000 ت
خواب:
1
سن بنا:
طبقه:
1
کد ملک:
9324313817
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
بلوار مدرس
متراژ:
92
قیمت کل:
173,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
3
کد ملک:
62286313818
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
سفیر جنوبی
متراژ:
170
قیمت کل:
325,000,000 ت
خواب:
3
سن بنا:
2
طبقه:
1
کد ملک:
71844313500
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله:
خرید خانه فارس شیراز مشاهده جزئیات
نوع تقاضا:
مسکوني (آپارتمان)
منطقه:
محله:
معالی آباد
متراژ:
123
قیمت کل:
305,000,000 ت
خواب:
2
سن بنا:
طبقه:
کد ملک:
91351313501
پارکینگ:
انباری:
آسانسور:
گاز رومیزی:
مبله: